Vedtekter TOBU

§1 Formål: 

TOBU vil arbeide for å fremme barn og unges fysiske og psykiske helse, ved aktivitet.

 

§2 Foreningens oppgaver: 

Vi vil arbeide for dette ved å:

Reise på aktivitetsturer og bidra til at barn og unge blir aktive og bygger nettverk og kompetanse.

Organisere aktiviteter og turer for ungdommer og barn.

Holde kurs og gi veiledning.

 

§3 Medlemskap og kontingent: 

Alle barn og unge under 18.

Det skal ikke betales kontigent, da TOBU skal hjelpe barn og unge fra alle samfunnslag og særlig de med lite midler.

 

§4 Årsmøtet: 

Årsmøtet er TOBUs høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Årsmøtet skal:

Behandle TOBUs årsmelding

Behandle TOBUs regnskap i revidert stand

Behandle innkomne forslag

Fastsette eventuell kontingent

Vedta TOBUs budsjett

Velge:

styremedlem(mer)

valgkomite

 

§5 Ekstraordinært årsmøte: 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

 

§6 Styret: 

TOBU ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

 

§7 Styrets oppgaver: 

Styret skal:

Iverksette årsmøtets bestemmelser

Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse

Administrere og føre nødvendig kontroll med TOBUs økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser

Representere TOBU utad

 

§8 Organisasjonsledd: 

TOBU kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. TOBUs styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele TOBU, og avdelinger/grupper kan ikke inngåavtaler eller representere TOBU utad uten styrets godkjennelse.

 

§9 Oppløsning: 

Oppløsning av TOBU kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

§10 Endring av vedtektene: 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.